Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 1200 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

2022

Uchwała Nr XXXII/242/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na 2022 rok - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXXII/243/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXXII/244/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXXII/245/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXXII/246/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Gac z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXXII/247/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Placówek Oświatowych w Gaci oraz nadania statutu - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXXII/248/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXXII/249/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2022 r.  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIII/250/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli, wzywającej Radę Gminy Gać do przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Gać "maseczek ochronnych", o zakazie stosowania kwarantann i izolacji oraz o zakazie stosowania "szczepionek" mRNA (wszystkich producentów) - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów z terenu Gminy Gać pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Ostrowie - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2022 roku - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2022  Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać – obszar południowy - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIII/255/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/191/2021 Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Ostrowie - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIII/256/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022-2023 rok - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIII/258/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIII/259/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIII/260/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIII/262/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2022 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gać na lata 2022 - 2024 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIV/264/2022 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gać na lata 2021 - 2027 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIV/265/2022 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gać biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIV/266/2022 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIV/267/2022 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIV/268/2022 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXV/269/2022 Rady Gminy Gać z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXV/270/2022 Rady Gminy Gać z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2021 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXV/271/2022 Rady Gminy Gać z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXV/272/2022 Rady Gminy Gać z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVI/273/2022 Rady Gminy Gać z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gać w roku szkolnym 2022/2023 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVI/274/2022 Rady Gminy Gać z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVI/275/2022 Rady Gminy Gać z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVI/276/2022 Rady Gminy Gać z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/277/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Gać - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego powierzającego Gminie Gać przez Gminę Białobrzegi zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/279/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego powierzającego Gminie Gać przez Miasto i Gminę Kańczuga zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rozdziale Nr VI Finansowanie zadań programowych – Projekt budżetu przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/256/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVII/281/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/260/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/282/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego w 2023 r. - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVII/283/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2022 r. - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/284/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r.  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać  do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/286/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVII/287/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gać - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Gać - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Brodnicy z dnia 31 lipca 2022 r. o utworzenie w Gminie Gać młodzieżowej rady gminy - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVIII/293/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XXXIX/297/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rozdziale Nr VI Finansowanie zadań programowych – Projekt budżetu przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/256/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/298/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/299/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/300/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/301/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/302/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/303/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/284/2022 Rady Gminy Gać z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/304/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/292/2022 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/305/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2022 Rady Gminy Gać z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XL/307/2022 Rady Gminy Gać z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XL/308/2022 Rady Gminy Gać z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLI/309/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gać na lata 2021 - 2027 - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XLI/310/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XLI/311/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XLI/312/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gać - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XLI/313/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego w 2023 roku - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XLI/314/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2022 roku - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLI/315/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLI/316/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLI/317/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLI/318/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLI/319/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLI/320/2022 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/321/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XLII/322/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/323/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zmian w Rozdziale Nr VI Finansowanie zadań programowych - Projekt budżetu przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/256/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XLII/324/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia zmian w Rozdziale Nr VI Finansowanie zadań programowych – Projekt budżetu przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/256/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/325/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Ostrów stanowiącej własność Gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/326/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/327/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/328/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/329/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/330/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/331/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania  w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/332/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania  w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/333/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania  w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/334/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku  w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2023 - imienny wykaz głosowania

UCHWAŁA NR XLII/335/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/336/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku  w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r. - imienny wykaz głosowania 

UCHWAŁA NR XLII/337/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2022-04-22 przez
udostępniono
2022-04-22 00:00 przez Pawlak Mariusz
zmodyfikowano
2023-03-13 10:48 przez Pawlak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
267
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.