Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, bieżące, menu 1198 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

2021

Uchwała Nr  XXIII/178/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na 2021 rok - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/179/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/180/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/181/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar południowy - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/182/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gać na lata 2021 - 2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/183/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2021 roku - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/184/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej w obrębie Gać stanowiącej własność Gmina Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/185/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Białoboki stanowiącej własność Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/186/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/187/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/188/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/189/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/190/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/191/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Ostrowie - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr  XXIII/192/2021  Rady Gminy Gać z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego powierzającego Gminie Gać przez Gminę Markowa zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXIV/193/2021 Rady Gminy Gać z dnia 8 marca 2021 w sprawie zwolnienia z części opłty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/194/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sołectwa Wolica do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025" - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/195/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wolica na lata 2021 - 2025" - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/196/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości połozonej w obrębie Gać stanowiącej własność Gmina Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/197/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Gać stanowiącej własność Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/200/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid - 19 za eksperyment medyczny - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciko Covid-19 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/202/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o publikacji informacji dotyczących Covid-19 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXV/203/2021 Rady Gminy Gać z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXVI/204/2021 Rady Gminy Gać z dnia 11 czerwca 2021r.  w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXVI/205/2021 Rady Gminy Gać z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2020 rok - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXVI/206/2021 Rady Gminy Gać z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenie a Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Gać z dnia 11 czerwca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Gać z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Gać z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Gać z dnia 5 sierpnia 2021 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2021 - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXVIII/211/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Gać stanowiącej własność Gmina Gać - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gać w roku szkolnym 2021/2022 - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty Rady Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXIX/218/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXIX/219/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXIX/220/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXIX/221/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do porozumieniacywilnoprawnego o ustanowieniu Przeworskiego Klastra energii - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXIX/222/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ostrowie oraz nadania Statutu - imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr XXIX/223/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXIX/224/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finsnaowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Gać z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXX/228/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 grudnia 2021 r.  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gać na lata 2022-2027 - załącznik - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXX/229/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXX/231/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXX/232/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

Uchwała Nr XXXI/233/2021 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr V/40/2019 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gać

Uchwała Nr XXXI/234/2021 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar południowy - rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr XXXI/235/2021 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Uchwała Nr XXXI/236/2021 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu gminy Gać

Uchwała Nr XXXI/237/2021 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać

Uchwała Nr XXXI/238/2021 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022

Uchwała Nr XXXI/239/2021 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022

Uchwała Nr XXXI/240/2021 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXII/172/2020  Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Uchwała Nr XXXI/241/2021 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2021

 

Metryka

sporządzono
2021-09-30 przez
udostępniono
2021-09-30 00:00 przez Pawlak Mariusz
zmodyfikowano
2022-04-19 10:47 przez Pawlak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
340
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.