Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, bieżące, menu 1186 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

Uchwała Nr  XVI/118/2020  Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy gać na 2020 rok - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gać w roku szkolnym 2019/2020 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmiany przepisów prawa miejscowego oraz podjęcia uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz przekazania według właściwości petycji w sprawie zmiany przepisów prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego, postępowania cywilnego, zbiórek publicnzych oraz mediów - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/106/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia diet dla sołtysów - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2019 rok - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu uzytkowego w drodze bezprzetargowej - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2020 roku - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy 2020 z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gać na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej" - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawieprzystąpienia Gminy Gać do realizacji projektu pod nazwą "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2" - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 rok - imienny wykaz głosowań

 

Uchwała Nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie  zmiany uchwały nr XV/114/2019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego - imienny wykaz głosowań

 

Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RZeszowie - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 rok - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie miany uchwały nr XVII/135/2020 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XVIII/146/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gac na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

 

Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Gać z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gać w roku szkolnym 2020/2021 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Gać z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Gać z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Gać z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Gac - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Gać z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy 2020 z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór transporti zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gać - imienny wykaz głosowania 

 

Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Gać z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Gać z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Gać z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Gać z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XX/158/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 okreslonych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/110/2019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania NArkomanii na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XX/159/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XX/160/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WOdnej w Rzeszowie  - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XX/162/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXI/163/2020 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaci oraz nadania statutu - imienny wykaz glosowania

 

Uchwała Nr XXI/165/2020 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Gaci oraz nadania statutu - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXI/166/2020 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 roku w sprawiezorganizaowania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy Gać - imienny wykaz głosownia

 

Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gać na lata 2016 - 2021 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - imienny wykaz głosownia

 

Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie  terenu Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gać na 2021 r. - imienny wykaz głosowania

 

Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021 - imienny wykaz głosownia

 

Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2020 - imienny wykaz głosowania

 

 

 

Metryka

sporządzono
2020-09-29 przez
udostępniono
2020-09-29 00:00 przez Pawlak Mariusz
zmodyfikowano
2021-02-15 09:25 przez Pawlak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
719
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.