Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 1160 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Gać z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy gać na 2019 rok - pobierz
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Gać z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gac na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Gać z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Gać z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakreise prac społecznie użytecznych na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Gać z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Dziennego DOmu Senior -WIGOR w Białobokach - pobierz
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Gać z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Gać w Dębowie i Ostrowie - pobierz
Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Gać z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pobierz
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Gać z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gać - pobierz
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gać oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. - pobierz
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2019 r. - pobierz
Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku - pobierz
Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r. - pobierz
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Gać z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gać na lata 2019 - 2021 - pobierz
Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Gać z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gać w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Gać z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Gać z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r. - pobierz
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ga ć za rok 2018 - pobierz
Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci - pobierz
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. - pobierz
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - pobierz
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjecia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Ptrogramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga zatrudnionego w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gać - pobierz
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze - pobierz
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego - pobierz
Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zamin w budżecie Gminy na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr VIII67/2019 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gać w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr IX68/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony ZXdrowia Psychicznego dla mieszkańców Gminy Gać na lata 2019 - 2022 - pobierz
Uchwała Nr IX69/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - pobierz
Uchwała Nr IX70/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr IX71/2019 Rady Gminy Gać z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr X722019 Rady Gminy Gać z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytjkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr X732019 Rady Gminy Gać z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr X742019 Rady Gminy Gać z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - pobierz
Uchwała Nr X752019 Rady Gminy Gać z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr XI762019 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr XII772019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gać - pobierz
Uchwała Nr XII782019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i romiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gać oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć - pobierz
Uchwała Nr XII792019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty - pobierz
Uchwała Nr XII802019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Gać w Dębowie i Ostrowie - pobierz
Uchwała Nr XII812019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XII822019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu uzytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr XII832019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XII842019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ga ć do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granice ustaloną w budżecie na 2019 rok - pobierz
Uchwała Nr XII852019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr XII862019 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 - 2023 r. do Sądu Rejonowego w Przeworsku - pobierz
Uchwała Nr XIII872019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gać - pobierz
Uchwała Nr XIII882019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gać - pobierz
Uchwała Nr XIII892019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku w Ostrowie - pobierz
Uchwała Nr XIII902019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgodyna ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XIII912019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy - pobierz
Uchwała Nr XIII922019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XIII932019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - pobierz
Uchwała Nr XIII942019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr XIII952019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy 2019 z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XIII962019 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr XIV972019 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - pobierz
Uchwała Nr XIV982019 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - pobierz
Uchwała Nr XIV992019 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
Uchwała Nr XIV1002019 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
Uchwała Nr XIV1012019 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
Uchwała Nr XIV1022019 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XIV1032019 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - pobierz
Uchwała Nr XIV1042019 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XIV1052019 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr XV1062019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Białobokach - pobierz
Uchwała Nr XV1072019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomosći - pobierz
Uchwała Nr XV1082019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w w sprawie wurażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - pobierz
Uchwała Nr XV1092019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansownaia zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - pobierz
Uchwała Nr XV1102019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orza Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - pobierz
Uchwała Nr XV1112019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izb Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XV1122019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XV1132019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gać na rok 2020 - pobierz
Uchwała Nr XV1142019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego - pobierz
Uchwała Nr XV1152019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020 - pobierz
Uchwała Nr XV1162019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - pobierz
Uchwała Nr XV1172019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2019 - pobierz

Metryka

sporządzono
2019-06-21 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2019-06-21 02:00 przez Mariusz Pawlak
zmodyfikowano
2020-03-10 17:22 przez Mariusz Pawlak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
282
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.