Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, bieżące, menu 1141 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

Uchwała Nr XXXIX/244/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na 2018 rok - pobierz

Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gmiiny Gać na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz

Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - pobierz

Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - pobierz

Uchwała Nr XXXIX/250/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - pobierz

Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - pobierz

Uchwała Nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 rok - pobierz

Uchwała Nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zamin w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr XL/254/2018 Rady Gminy Gać z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolanych oraz trybu i zakresun kontroli prawidłowości jej wykorzystania - pobierz

Uchwała Nr XL/255/2018 Rady Gminy Gać z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie akyualizacji i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gać na lata 2017 - 2023 - pobierz

Uchwała Nr XL/256/2018 Rady Gminy Gać z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr XL/257/2018 Rady Gminy Gać z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gać na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz

Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Gminy Gać z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gać na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz

Uchwała Nr XL/259/2018 Rady Gminy Gać z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku - pobierz

Uchwała Nr XL/260/2018 Rady Gminy Gać z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego - pobierz

Uchwała Nr XL/261/2018 Rady Gminy Gać z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - pobierz

Uchwała Nr XLI/263/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - pobierz

Uchwała Nr XLI/264/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLI/265/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - pobierz

Uchwała Nr XLI/266/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zamina w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr XLII/268/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - pobierz

Uchwała Nr XLII/269/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w posiadaniu Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2017 rok - pobierz

Uchwała Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci za 2017 rok - pobierz

Uchwała Nr XLII/272/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok - pobierz

Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gać oraz jej jednostkom organizacyjnym - pobierz

Uchwała Nr XLII/274/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Gminy Gać z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/260/2018 Rady Gminy Gać z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego - pobierz

Uchwała Nr XLIII/278/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz

Uchwała Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018 r. - pobierz

Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zacignięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki w roku 2019 na realizację projektu pn. Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich - pobierz

Uchwała Nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w bhudżecie na 2018 rok - pobierz

Uchwała Nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLIV/285/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatkow na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych - pobierz

Uchwała Nr XLV/289/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zasad Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/240/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr XLV/290/2018 Rady Gminy Gać z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr XLVI/291/2018 Rady Gminy Gać z dnia 16 października 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gać oraz aktualności planów miejscowych - pobierz

Uchwała Nr XLVI/292/2018 Rady Gminy Gać z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gać - pobierz
 
Uchwała Nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Gać z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gać miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - pobierz
 
Uchwała Nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Gać z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XLVI/295/2018 Rady Gminy Gać z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Gać z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Gać z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady - pobierz

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Gać z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Gać - pobierz
 
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Gać z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Oświaty Rady Gminy Gać - pobierz
 
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Gać z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gać - pobierz
 
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Gać z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gać - pobierz
 
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Gać z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Gać - pobierz
 
Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Gać z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Gać - pobierz


Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3 oraz utworzenia jednostki budżetowej Żłobek w Ostrowie - pobierz

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Ostrowie - pobierz

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gać na lata 2017 - 2023 - pobierz, załącznik - pobierz

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2019 r. - pobierz, załącznik - pobierz

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/59/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - pobierz

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy 2018 z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/2822/2018 rady Gminy Gać z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy gać do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki w roku 2019 na realizację projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" - pobierz

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Gać do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej - pobierz

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - pobierz

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - pobierz

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - pobierz

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/240/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - pobierz

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę - pobierz

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawiezmiany uchwały nr XLI/265/2018 Rady gminy Gać z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - pobierz

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 rok - pobierz

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz
 
Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Gać, oddziałach przedszkolnych - pobierz
 
Uchwała Nr IV/322018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - pobierz
 
Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać - pobierz
 
Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 - pobierz
 
Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. - uchwała budżetowa na 2019 rok - pobierz

Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2018 - pobierz

Metryka

sporządzono
2018-03-21 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2018-03-21 00:00 przez Pawlak Mariusz
zmodyfikowano
2021-08-18 09:52 przez Pawlak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
488
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.