Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017, bieżące, menu 1138 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

2017

Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe - pobierz
Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - pobierz
Uchwała Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gać" - pobierz
Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współnej realizacji projektu "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" - pobierz
Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na 2017 rok - pobierz
Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia darowizny - pobierz
Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pobierz
Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie - pobierz
Uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - pobierz
Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy Gać z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe - pobierz
Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryterów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gać - pobierz
Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu nr WND - RPPK.09.02.00-18-0024/16 pt. "SZKOŁY INSPIRACJI", złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej: IX, Działanie: 9.2 - pobierz
Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2017 roku - pobierz
Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gać na lata 2017 - 2020 - pobierz
Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku - pobierz
Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2017 rok - pobierz
Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Gać z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sołectwa Dębów do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020" - pobierz
Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Gać z dnia 25 kwietnia2017 r. w sprawie uchwalenia Ststutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Gaci - pobierz
Uchwała Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Gać z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Dziennego Domu "Senior - Wigor" w Białobokach - pobierz
Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Gać z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Gać z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dębów - pobierz
Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok - pobierz
Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci za 2016 rok - pobierz
Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2016 rok - pobierz
Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gać" - pobierz, załącznik nr - 1 - pobierz, załącznik nr 2 - pobierz
Uchwała Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Gać z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Gać z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gać na lata 2017 - 2023 - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXXIII/211/2017 Rady Gminy Gać z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Gać z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych - pobierz
Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Gminy Gać z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Gać z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gać na lata 2017 - 2023 - pobierz
Uchwała Nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Gać z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/174/2016 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Gać z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/152/2016 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3 - pobierz
Uchwała Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Gać z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki w roku 2018 na realizację projektu pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Białobokach" - pobierz
Uchwała Nr XXXV/218 /2017 Rady Gminy Gać z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXXVI/220/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących własnością Gminy G ać - pobierz
Uchwała Nr XXXVI/221/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki w roku 2018 na realizację projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" - pobierz
Uchwała Nr XXXVI/222/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/223/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w spawie wprowadzenia zmian w statyucie Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gać na lata 2018 - 2021 - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/226/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/227/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. sprawie zmiany uchwały nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Gac z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Placówek Oświatowych w Gaci oraz nadania statutu - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gaci w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Solarza w Gaci - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Białobokach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Białobokach - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/174/2016 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2017 rok - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Gać z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/237/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022 - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/239/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2017 - pobierz

Metryka

sporządzono
2017-04-18 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2017-04-18 02:00 przez Mariusz Pawlak
zmodyfikowano
2018-03-12 10:46 przez Mariusz Pawlak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
244
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.