Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, bieżące, menu 1126 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

2016

Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny - pobierz
Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej - pobierz
Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia diet dla sołtysów - pobierz
Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - pobierz
Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gać na lata 2016-2021 - pobierz
Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016 - pobierz
Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody i przekazania do dalszego prowadzenia Punktów Przedszkolnych Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Gać z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody i przekazania do dalszego prowadzenia Punktów Przedszkolnych Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody i przekazania do dalszego prowadzenia Punktów Przedszkolnych Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na rok 2016 - pobierz
Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać na rok 2016 - pobierz
Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - pobierz
Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gać na lata 2016-2018 - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - pobierz
Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XXV/2009 Rady Gminy w Gaci w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i nagrody dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród - pobierz
Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 62/XII/2007 Rady Gminy Gać z dnia 28 listopada 2007r w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Gaci - pobierz
Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2016 roku - pobierz
Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek nr 1017, 1018, 1019 położonych w obrębie Dębów gmina Gać oraz działki nr 239 położonej w obrębie Mikulice gmina Gać - pobierz
Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz
Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 rok - pobierz
Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego - pobierz
Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Klutury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci za rok 2015 - pobierz
Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/96/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz
Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Gać z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016 r. - pobierz
Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gać" - pobierz
Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz e sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2015 rok - pobierz
Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok - pobierz
Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016 - pobierz
Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Gać z dnia 23 czerwca 2016 r. zmianiająca uchwałę Nr 148/XXV/2009 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i nagrody dyrektorów szkół, tryb zgłaszania - pobierz
Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Gać z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Gaci i w Dębowie - pobierz
Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Gać z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" - pobierz
Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Gać z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - pobierz
Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Gać z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016 - pobierz
Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Gać z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Białobokach - pobierz
Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Gać z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Białobokach - pobierz
Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Gać z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do projektu pt.: "Liderzy e-rozwoju Podkarpacia" w ramach II Osi Priorytetowej "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania" 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 - pobierz
Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Gać z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości poożonych w miejscowości Dębów - pobierz
Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Gać z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2016 rok - pobierz
Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Gać z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016 - pobierz
Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowych w Gaci oraz nadania statutu - pobierz,
Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Gminy Gać na lata 2016 - 2018 - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany chwały nr XV/89/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy w Ostrowie - pobierz
Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3 - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Zespole Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3 - pobierz
Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej śłużebnością przesyłu - pobierz
Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz
Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki w roku 2017 na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/97/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie upowaznienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 - pobierz
Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki w roku 2017 na realizację projektu pn. Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016 - pobierz
Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XV/94/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 - pobierz

Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci - pobierz
Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej - pobierz
Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz
Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016 - pobierz
Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Gać z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwałenia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Gać z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, określonych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/94/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 - pobierz
Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Gać z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Gać na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz
Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Gać z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Gać z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016 r. - pobierz
Uchwała Nr XXVI/170 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/152/2016 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3 - pobierz
Uchwała Nr XXVI/171 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gac w 2017 r. - pobierz
Uchwała Nr XXVI/172 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXVI/173 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
Uchwała Nr XXVI/174 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXVI/175 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXVI/176 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017 - pobierz
Uchwała Nr XXVI/177 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2016 rok - pobierz
Uchwała Nr XXVI/178 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pobierz
Uchwała Nr XXVI/179 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016 - pobierz

Metryka

sporządzono
2016-03-21 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2016-03-21 01:00 przez Mariusz Pawlak
zmodyfikowano
2017-04-03 15:10 przez Mariusz Pawlak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
325
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.