Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 1112 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Teren produkcyjny" w Gminie Gać - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. - pobierz
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na rok 2015 - pobierz załącznik - pobierz
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia na rok 2015 planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać - pobierz, załącznik nr 1 - pobierz, załączniek nr 2 - pobierz, załączniek nr 3 - pobierz
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek nr 423, 424, 426 położonych w obrębie Wolica gmina Gać - pobierz
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - pobierz
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gać w 2015 roku - pobierz załącznik - pobierz
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - pobierz
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2015 r w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 - pobierz
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci za 2014 rok - pobierz
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - pobierz
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiornioków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Gać z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2014 rok - pobierz
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Gać z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok - pobierz
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Gać z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - pobierz
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Gać z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do rządowego Wieloletniego Programu „Senior - Wigor”na lata 2015-2020 - pobierz
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gać” - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: obciążenia nieruchomości gruntowych służebnością przesyłu - pobierz
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/23/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - pobierz
Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Gać z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od OSP w Białobokach działki zabudowanej nr 263, połozonej w obrębie Białoboki Gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gać" - pobierz

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - pobierz

Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - pobierz

Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapdami komunalnymi - pobierz

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek nr 1067/4, 1067/5, 1067/6, 1067/8, 367 położonych w obrębie Białoboki gmina Gać, oraz działki nr 1428 położonej w obrębie Dębów gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr X//62/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Białobokach - pobierz

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - pobierz

Uchwała Nr X/64/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatzrenia skargi na działalność Wójta Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Gać z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Białobokach - pobierz

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia zasad działania Dziennego Domu "Senior-WIGOR" i ustaleniu kryteriów uczestnictwa seniorów do korzystania z usług świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR" - pobierz

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 1061 połozonej w obrębie Białoboki gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny - pobierz

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenai zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z AL. Inwestycje Spółka z o.o. EW Galicja Sp. K. o wspólnej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110551 R Gać - Rogóżno w km 0+000 do 2+810" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - pobierz

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 na wykonanie inwestycji pn. "Projekt architektoniczno - budowlany i wykonawczy modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mikulicach Gmina Gać" - pobierz

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - pobierz

Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - pobierz

Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 - pobierz

Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać w 2016 r. - pobierz

Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gać - pobierz, załącznik - pobierz

Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek rolny - pobierz

Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środkó transportowych - pobierz

Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej - pobierz

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego - pobierz

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 - pobierz

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Gać z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - pobierz

Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Gać z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej - pobierz

Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Gać z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Gać z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - pobierz

Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punku Przedszkolnego w Gaci, Dębowie, Białobokach, Ostrowie - pobierz

Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Gać na lata 2016-2021 - pobierz

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 - pobierz

Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej - pobierz

Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz

Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 - pobierz

Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gac na 2016 rok - pobierz

Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - pobierz

Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać w 2016 roku - pobierz

Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać w 2016 r - pobierz

Metryka

sporządzono
2015-04-07 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2015-04-07 02:00 przez Mariusz Pawlak
zmodyfikowano
2016-03-21 10:37 przez Mariusz Pawlak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
280
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.