Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 1093 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014

UCHWAŁA Nr XLII/261/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr XLII/263/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLII/264/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz, załącznik nr 1 - pobierz, załącznik nr 2 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLII/265/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gać na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLII/266/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gać” na lata 2013 – 2017” - pobierz
UCHWAŁA Nr XLII/267/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLII/268/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLII/269/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIII/270/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/252/2013 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzieloania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli ptrawidłowości jej wykorzystania - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIII/270/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIV/272/2014 Rady Gminy Gać z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zawarcia umowy partnerstwa
dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie "Zintegrowany rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIV/273/2014 Rady Gminy Gać z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIV/274/2014 Rady Gminy Gać z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Radgy Gminy Gać na 2014 rok - pobierz, załącznik - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIV/275/2014 Rady Gminy Gać z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia na rok 2014 planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać - pobierz , załącznik nr 1 - pobierz, załącznik nr 2 - pobierz, załącznik nr 3 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Gać z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środkó stanowiących fundusz sołecki - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIV/277/2014 Rady Gminy Gać z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIV/278/2014 Rady Gminy Gać z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Białoboki - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIV/280/2014 Rady Gminy Gać z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gać - pobierz, załącznik - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Gać z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLV/282/2014 Rady Gminy Gać z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać w 2014 r. - pobierz
, załącznik - pobierz
UCHWAŁA Nr XLV/283/2014 Rady Gminy Gać z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu pt.: "Liderzy e rozwoju podkarpacia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - pobierz
UCHWAŁA Nr XLV/284/2014 Rady Gminy Gać z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVI/285/2014 Rady Gminy Gać z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy w Gaci z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Gać na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVI/286/2014 Rady Gminy Gać z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVII/287/2014 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w obrębie BIAŁOBOKI, DĘBÓW, MIKULICE i OSTRÓW użytkownikowi wieczystemu - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVII/288/2014 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie GAĆ - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVII/289/2014 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVII/290/2014 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVII/292/2014 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy działek nr 1721 i 1736 o łącznej pow. 0.94 ha stanowiących staw rybny położonych w obrębie Dębów - Gmina Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVII/293/2014 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2014 r. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/261/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - pobierz, załącznik - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVII/294/2014 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowany w roku 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVII/295/2014 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVII/296/2014 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci za 2013 rok - pobierz

UCHWAŁA Nr XLVIII/297/2014 Rady Gminy Gać z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVIII/298/2014 Rady Gminy Gać z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2013 rok - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVIII/299/2014 Rady Gminy Gać z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok - pobierz
UCHWAŁA Nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Gać z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy Gać z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraaz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - pobierz
UCHWAŁA Nr XLIX/302/2014 Rady Gminy Gać z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr L/303/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęciaśrodków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gać" realizowanego w ramach Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publiccznej - plany Gospodarki niskoemisyjnej współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 - pobierz
UCHWAŁA Nr L/304/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyzywiene w żłobku prowadzonym przez Gminę Gać oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych oplat - pobierz
UCHWAŁA Nr L/305/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Gaci i nadania mu statutu - pobierz, zał
UCHWAŁA Nr L/306/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i sołecznego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia" - pobierz
UCHWAŁA Nr L/307/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągania zobowiązań finansowego długoterminowego na zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Gać" - pobierz
UCHWAŁA Nr L/308/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr L/309/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr L/310/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 62/XII/2007 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Gaci - pobierz
UCHWAŁA Nr L/311/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zawarcia umowy dzerżawy na działkę położoną w obrębie Ostrów - pobierz
UCHWAŁA Nr L/312/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy Gać z dnia 27 czerwca 2014 roku w spraiwe ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - pobierz
UCHWAŁA Nr L/313/2014 Rady Gminy Gać z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej Nr P1 607 R Białoboki - Mikulice - pobierz
UCHWAŁA Nr LI/314/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z powiatem Przeworskim o wspólnej realizacji zadania pn: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr P 1 607 R Białoboki- Mikulice w km 2 + 772 – 5 + 042 o długości 2270 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką 835 Lublin Przeworsk – Grabownica do działki Szkoły Podstawowej w Ostrowie w ramach programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - pobierz
UCHWAŁA Nr LI/315/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gać na lata 2014 – 2020 - pobierz, załącznik - pobierz
UCHWAŁA Nr L/I316/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego - pobierz
UCHWAŁA Nr LI/317/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014 przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia” - pobierz
UCHWAŁA Nr LI/318/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr LI/319/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Gać i Białoboki - pobierz
UCHWAŁA Nr LI/320/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Małopolską Hodowlą Roślin sp. z o.o. o wspólnej realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr P 1 607 R Białoboki – Ostrów – Mikulice w km od 2+772 do km 5+042 oraz dróg gminnych nr 1 10567 R Mikulice – Ostrów w km od 0+000 do 1+425 i nr 1 10563 R Mikulice – Wolica w km od 0+000 do 0+823” realizowanego w ramach programu przebudowy dróg lokalnych – Etap IV Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - pobierz
UCHWAŁA Nr LI/321/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie realizacji zadania objętego wnioskiem do NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - pobierz
UCHWAŁA Nr LI/322/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2014 na wykonanie inwestycji pn. „Projekt architektoniczno- budowlany i wykonawczy modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mikulicach Gmina Gać” - pobierz
UCHWAŁA Nr LI/323/2014 Rady Gminy Gać z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. - pobierz
UCHWAŁA Nr LII/324/2014 Rady Gminy Gać z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie - pobierz, załącznik - pobierz
UCHWAŁA Nr LII/325/2014 Rady Gminy Gać z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązyjących na obszarze Gminy Gać oraz w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - pobierz
UCHWAŁA Nr LII/326/2014 Rady Gminy Gać z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LI/320/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Małopolską Hodowlą Roślin sp. z o.o. o wspólnej realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr P 1 607 R Białoboki – Ostrów – Mikulice w km od 2+772 do km 5+042 oraz dróg gminnych nr 1 10567 R Mikulice – Ostrów w km od 0+000 do 1+425 i nr 1 10563 R Mikulice – Wolica w km od 0+000 do 0+823” realizowanego w ramach programu przebudowy dróg lokalnych – Etap IV Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - pobierz
UCHWAŁA Nr LII/327/2014 Rady Gminy Gać z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 - pobierz, załącznik - pobierz
UCHWAŁA Nr LII/328/2014 Rady Gminy Gać z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie przyjęcia "Studium komunikacyjnego Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia" - pobierz , załącznik - pobierz
UCHWAŁA Nr LII/329/2014 Rady Gminy Gać z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko - Dynowksiego Obszaru Wsparcia" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" - pobierz
UCHWAŁA Nr LII/330/2014 Rady Gminy Gać z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr I/1/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr I/2/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr I/3/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr I/4/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr I/5/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr I/6/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr I/7/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Oświaty Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr I/8/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizjnej Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr I/9/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr I/10/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr II/11/2014 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - pobierz
UCHWAŁA Nr II/12/2014 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - pobierz
UCHWAŁA Nr II/13/2014 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysiokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz, załącznik - pobierz
UCHWAŁA Nr II/14/2014 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/261/2014 Rady Gminy Gać z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr II/15/2014 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać w 2015 r - pobierz
UCHWAŁA Nr II/16/2014 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr II/17/2014 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowiości jej wykorzystania - pobierz
UCHWAŁA Nr II/18/2014 Rady Gminy Gać z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz
UCHWAŁA Nr III/19/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 - pobierz
UCHWAŁA Nr III/20/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok
budżetowy 2015 - pobierz
UCHWAŁA Nr III/21/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr III/22/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Gminy Gać na 2015 rok - pobierz
UCHWAŁA Nr III/23/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz
UCHWAŁA Nr III/24/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie przystąpienia do sporządzania III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gać - pobierz, zał. nr 1 - pobierz, zał. nr 2 - pobierz
UCHWAŁA Nr III/25/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” - pobierz
UCHWAŁA Nr III/26/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/1/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr III/27/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR I/4/2014 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Gać - pobierz
UCHWAŁA Nr III/28/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Gać do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej - pobierz

UCHWAŁA Nr III/29/2014 Rady Gminy Gać z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 - pobierz

Metryka

sporządzono
2014-03-14 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2014-03-14 01:00 przez Mariusz Pawlak
zmodyfikowano
2015-06-11 19:19 przez Mariusz Pawlak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
242
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.