Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2013, bieżące, menu 1084 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2013

2013

Uchwała Nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Gać z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Gać z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Gać z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać - pobierz, załącznik nr 1, zalącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5
Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Gać z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXX/192/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie DĘBÓW gmina Gać - pobierz
Uchwała Nr XXX/193/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r - w sprawie: ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na 2013 rok - pobierz, załącznik
Uchwała Nr XXX/194/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie: przyjęcia na rok 2013 planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać - pobierz, załącznik 1, załącznik 2
Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci projektu „Czas na aktywność w Gminie Gać” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Priorytet VII-działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - pobierz
Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2013 r - pobierz
Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci” Operacja realizowana w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - pobierz
Uchwała Nr XXX/198/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Organizacja imprezy wystawienniczej w Gaci pod nazwą „Odkrywamy tajemnicę starożytnych
przodków” oraz rekonstrukcja broni i ozdób na podstawie odkryć archeologicznych” w ramach działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXX/199/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXX/200/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gaci oraz uchylenia uchwały Nr X/55/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gaci - pobierz, załącznik
Uchwała Nr XXX/201/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gać na lata 2013-2015 - pobierz, załącznik
Uchwała Nr XXX/202/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXX/203/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie wprowadzenia na terenie miejscowości Dębów Gmina Gać czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w dniach od 22 do 24 marca 2013 roku - pobierz
Uchwała Nr XXX/204/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXX/205/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządcą jest Gmina Gać, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - pobierz, załącznik
Uchwała Nr XXX/206/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 luty 2013 r w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXXI/207/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz
Uchwała Nr XXXI/208/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci w jedną instytucję kultury o nazwie: Centrum Czytelnictwa,Kultury, Promocji i Sportu w Gaci - pobierz
Uchwała Nr XXXI/209/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego - pobierz
Uchwała Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 149/XXV/2009 Rady Gminy Gać w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - pobierz
Uchwała Nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. uchylająca uchwałę Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2012 rok - pobierz
Uchwała Nr XXXI/212/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gać w 2013 roku - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - pobierz
Uchwała Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz, załącznik nr 1 - pobierz, załącznik nr 2 - pobierz
Uchwała Nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rewizyjnej Rady Gminy Gać - pobierz
Uchwała Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - pobierz
Uchwała Nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci za 2012 rok - pobierz
Uchwała Nr XXXII/220/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.” - pobierz
Uchwała Nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 148/XXV/2009 Rady Gminy w Gaci z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i nagrody dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród - pobierz
Uchwała Nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXXII/223/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/205/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządcą jest Gmina Gać, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - pobierz
Uchwała Nr XXXII/224/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania środka trwałego - pobierz
Uchwała Nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2012 rok - pobierz
Uchwała Nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok - pobierz
Uchwała Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Gać z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXXIV/228/21013 Rady Gminy Gać z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Gać - przetarg
Uchwała Nr XXXIV/229/21013 Rady Gminy Gać z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - pobierz
Uchwała Nr XXXIV/230/21013 Rady Gminy Gać z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXXV/231/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Gać oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć - pobierz
Uchwała Nr XXXV/232/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białoboki nr ewid. 464/2, nr drogi 1 10553 R w km 0+005 do 1+699 oraz nr ewid. 556, nr drogi 1 10552 R w km 0+000 do 1 +181” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - pobierz
Uchwała Nr XXXV/233/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Gać na okres 10 lat - pobierz
Uchwała Nr XXXV/234/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Gać z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXXV/235/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 września 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu - II ” - pobierz
Uchwała Nr XXXV/236/2013 Rady Gminy Gać z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/239/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprwadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gaci - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2013 r w sprawie przystąpienia w latach 2013 - 2015 do realizacji projektu "Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu-II" - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/245/2013 Rady Gminy Gać z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy Gać z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - pobierz
Uchwała Nr XXXIX/247/2013 Rady Gminy Gać z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 - pobierz, załącznik - pobierz
Uchwała Nr XXXIX/248/2013 Rady Gminy Gać z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr XXXIX/249/2013 Rady Gminy Gać z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - pobierz
Uchwała Nr XL/250/2013 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, pieczęci i sztandaru Gminy Gać oraz zasad ich używania - pobierz
Uchwała Nr XLI/251/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej - pobierz
Uchwała Nr XLI/252/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - pobierz
Uchwała Nr XLI/253/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr XLI/254/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz
Uchwała Nr XLI/255/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomosci w drodze bezprzetyargowej - pobierz
Uchwała Nr XLI/256/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać w 2014 r. - pobierz
Uchwała Nr XLI/257/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Gminy Gać na lata 2013 - 2015 - pobierz, zał -pobierz
Uchwała Nr XLI/258/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - pobierz
Uchwała Nr XLI/259/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz, zał. - pobierz
Uchwała Nr XLI/260/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie - pobierz

Metryka

sporządzono
2013-03-15 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2013-03-15 01:00 przez Mariusz Pawlak
zmodyfikowano
2014-02-17 15:48 przez Mariusz Pawlak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
216
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.