Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2012, bieżące, menu 1078 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2012

2012

Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gać z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu pt. „Wakacyjny klucz do nauki” - pobierz

Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Gać z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na 2012 rok - pobierz, (załącznik 1)

Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Gać z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie: przyjęcia na rok 2012 planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gać - pobierz, (załącznik 1), (załącznik 2)

Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Gminy Gać z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu pt. „ Program rozwojowy szkól szansą na równy start” - pobierz

Uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Gminy Gać z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony oraz udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej - pobierz

Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Gać z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Gać z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz

Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011 -2016 - pobierz

Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gać na lata 2012 – 2032 - pobierz, zał

Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego - pobierz

Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego - pobierz

Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gać w 2012 roku - pobierz

Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. W sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu dotyczącego utworzenia przedszkoli w ramach konkursu zamkniętego nr 31/POKL/9.1.1/2012 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - pobierz

Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz, zał

Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu gruntów rolnych Mienia Komunalnego położonych w miejscowości GAĆ gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gać za 2011 rok - pobierz

Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GACI za 2011 rok - pobierz

Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2011 rok - pobierz

Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok - pobierz

Uchwała Nr XX/137/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego - pobierz

Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” - pobierz

Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci - pobierz

Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin - pobierz

Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Gać z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fonansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Gać z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2012 rok - pobierz

Uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 sieprnia 2012 r. w sprawie przystąpienia w latach 2012-2014 do realizacji projektu "Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu" złożonego w ramach Poddziałania nr 9.1.1, Działania nr 9.1, Priorytetu r IX PO KL - pobierz

Uchwała Nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Gać - pobierz, zał

Uchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia w latach 2012 - 2014 do projektu pod nazwą: Ważne dla nas pokolenie - kompleksowa obsługa osób 50+ w ramach konkursu nr 19/POKL/6.1.1/2012 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - pobierz

Uchwała Nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usługi wykraczajaće poza podstawę programową świadczone przez Punkty Przedszkolne dla których organizatorem jest Gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Gać z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przystąpienia w latach 2012-2014 do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. ”WAŻNE DLA NAS POKOLENIE – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA OSÓB 50+” złożonego w ramach konkursu nr 19/POKL/6.1.1/2012 Priorytet nr VI POKL Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 - pobierz

Uchwała Nr XXV/153/2012 Rady Gminy Gać z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/71/2011 Rady Gminy w Gaci z dnia 21 lipca 2011 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - pobierz

Uchwała Nr XXV/154/2012 Rady Gminy Gać z dnia 2 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Gać na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz

Uchwała Nr XXV/156/2012 Rady Gminy Gać z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego od samorządowej instytucji kultury - pobierz

Uchwała Nr XXV/157/2012 Rady Gminy Gać z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XXV/158/2012 Rady Gminy Gać z dnia 2 października 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XXV/159/2012 Rady Gminy Gać z dnia 2 października 2012 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ostrowie - pobierz

Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XXVI/161/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości - pobierz, delklaracje - pobierz

Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz, załącznik - pobierz

Uchwała Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny - pobierz, deklaracje - pobierz

Uchwała Nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek rolny - pobierz, deklaracje - pobierz

Uchwała Nr XXVI/166/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 149/XXV/2009 Rady Gminy Gać w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - pobierz

Uchwała Nr XXVI/167/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 148/XXV/2009 Rady Gminy w Gaci z dnia w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i nagrody dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród - pobierz

Uchwała Nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 62/XII/2007 Rady Gminy w Gaci z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Gaci - pobierz

Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Gać z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - pobierz

Uchwała Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 - pobierz

Uchwała Nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XXVII/174/2012 Rady Gminy Gać z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/175/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/176/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/179/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz, załącznik

Uchwała Nr XXVIII/180/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przekazania środka trwałego - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Gać na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/183/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/185/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/125/2012 Rady Gminy Gać z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/186/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać w 2013 r. - pobierz

Uchwała Nr XXVIII/187/2012 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 - pobierz


Metryka

sporządzono
2012-04-05 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2012-04-05 02:00 przez Mariusz Pawlak
zmodyfikowano
2013-02-12 13:39 przez Mariusz Pawlak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
210
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.