Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2011, bieżące, menu 1072 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2011

2011

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Gać z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Ostrów - pobierz

Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej - pobierz

Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji - pobierz

Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gać z dnia 26 listopada 2009r. Nr 192/XXXIII/2009 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Gać do kategorii dróg gminnych - pobierz, załącznik do uchwały - pobierz

Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok - pobierz

Uchwała Nr VII/28/2011 Rady Gminy Gać z dnia 3 marca 2011 r w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na 2011 rok - pobierz (uchwała, załącznik)

Uchwała Nr VII/29/2011 Rady Gminy Gać z dnia 3 marca 2011 r w sprawie przyjęcia na rok 2011 planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gać - pobierz (uchwała, załącznik)

Uchwała Nr VII/30/2011 Rady Gminy Gać z dnia 3 marca 2011 r w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Gać w skład Rady Społecznej SP ZOZ w Przeworsku - pobierz

Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Gminy Gać z dnia 3 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz

Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Gać z dnia 3 marca 2011 r w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek nr 257/1, 257/3, 261/1 położonych w miejscowości Mikulice gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Gać z dnia 3 marca 2011 r w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek nr 197/1, 197/2, 330/4 położonych w miejscowości Mikulice - pobierz

Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Gać z dnia 3 marca 2011 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz

Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Gać z dnia 3 marca 2011 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok - pobierz

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Gać z dnia 3 marca 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVII/2002 w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci - pobierz

Uchwała Nr VIIII/37/2011 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2011 r w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo gminy Gać oraz zasad jego użytkowania - pobierz

Uchwała Nr VIIII/38/2011 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2011 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gać - pobierz (uchwała, załącznik)

Uchwała Nr VIIII/39/2011 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Rzeszów dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Gać w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 17 - pobierz

Uchwała Nr VIIII/40/2011 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2011 r w sprawie zasad usytuowania miesjc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Gać oraz szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami - pobierz

Uchwała Nr VIIII/41/2011 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2011 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie - pobierz (uchwała, załącznik, zadania)

Uchwała Nr VIIII/42/2011 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2011 r w sprawie zmiany uchwały nr 252 /XLII/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego pn. Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk – Gać- Markowa, Nowosielce- Dębów, Dębów Wojciechówka, Albigowa- Husów- Rzeki - pobierz

Uchwała Nr VIIII/43/2011 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2011 w sprawie wydzierżawienia w ramach przetargu ograniczonego gruntów rolnych Mienia Komunalnego położonych w miejscowości OSTRÓW i WOLICA gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Gać z dnia 12 maja 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta porozumień w sprawie kierowania mieszkańców gminy do środowiskowych domów samopomocy celem objęcia opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy - pobierz

Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Gać z dnia 12 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 113/XVII/2004 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Gać z dnia 12 maja 2011 uchylająca uchwałę nr VIII/40/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Gać oraz szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami - pobierz

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Gać z dnia 12 maja 2011 w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Gać oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć - pobierz

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Gać z dnia 12 maja 2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 maja 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gać wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gać za 2010 rok - pobierz

Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 maja 2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok - pobierz

Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 maja 2011 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gać, informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze - pobierz

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 maja 2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 maja 2011 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci - pobierz (załącznik)

Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 maja 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzania II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gać - pobierz (uzasadnienie, załącznik)

Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 maja 2011 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Przeworskiej - pobierz

Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Gać miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży - pobierz

Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gad liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - pobierz

Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Gać - pobierz (załącznik 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2011 w spawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Białoboki - pobierz (załącznik)

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2011 w spawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Dębów - pobierz (załącznik)

Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2011 w spawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gać - pobierz (załącznik)

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2011 w spawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Mikulice - pobierz (załącznik)

Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2011 w spawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wolica - pobierz (załącznik)

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 lipca 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 lipca 2011 w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ostrów - pobierz (załącznik)

Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 lipca 2011 w sprawie utworzenia Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 lipca 2011 w sprawie utworzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 lipca 2011 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - pobierz

Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 lipca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Gać z dnia 21 lipca 2011 w sprawie wydzierżawienia w ramach przetargu nieograniczonego gruntów rolnych Mienia Komunalnego położonych w miejscowości Ostrów - pobierz

Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Gać z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 252 /XLII/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk – Gać- Markowa, Nowosielce- Dębów, Dębów Wojciechówka, Albigowa- Husów- Rzeki” - pobierz

Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Gać z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gać na 2011 r. - pobierz

Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Gać z dnia 1 września 2011 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2011 na wykonanie inwestycji pn. „ Budowa wiat tanecznych wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Gać, Mikulice oraz remont, przebudowa i wykończenie świetlic wiejskich w miejscowościach Białoboki, Dębów, Wolica i Ostrów” - pobierz

Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Gać z dnia 1 września 2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Gać z dnia 1 września 2011 w sprawie: przyjęcia na rok 2011 planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gać - pobierz, załącznik

Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Gać z dnia 1 września 2011 w sprawie: ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Gać na 2011 rok - pobierz, załącznik

Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Gminy Gać z dnia 1 września 2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek nr 240/ 76, 240/78 położonych w miejscowości MIKULICE gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Gać z dnia 1 września 2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek nr 1561, 1945 położonych w miejscowości Gać Gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Gać z dnia 1 września 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XXV/2009 Rady Gminy Gać w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - pobierz

Uchwała Nr XV/83/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2011 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres 5 lat 2011 - 2015 r. - pobierz

Uchwała Nr XV/84/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2011 r. w sprawie realizacji przez Gminę Gać projektu w ramach Poddziałania 9. 1. 2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz

Uchwała Nr XV/85/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2011 r. w sprawie realizacji zadania: Remont drogi powiatowej Nr P 1 607 R Białoboki- Ostrów - Mikulice - pobierz

Uchwała Nr XV/86/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2011 Rady Gminy Gać z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Rzeszów dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Gać w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 17 - pobierz

Uchwała Nr XV/87/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz

Uchwała Nr XV/88/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr XVI/89/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Ostrów w dotyczącego przyznania środków z funduszu sołeckiego - pobierz

Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 203, 270 położonych w obrębie BIAŁOBOKI gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr XVI/91/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Gać do kategorii dróg gminnych - pobierz, załącznik

Uchwała Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Gać z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr XVII/93/2011 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 - pobierz

Uchwała Nr XVII/94/2011 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gać z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XVII/95/2011 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2012 - pobierz

Uchwała Nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XVII/97/2011 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz, załącznik

Uchwała Nr XVII/98/2011 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - pobierz

Uchwała Nr XVII/99/2011 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej - pobierz

Uchwała Nr XVII/100/2011 Rady Gminy Gać z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr XVIII/101/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gad w 2012 r - pobierz

Uchwała Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 - pobierz, zał - 1, zał - 2

Uchwała Nr XVIII/103/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Rzeszów dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Gać w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 17 - pobierz

Uchwała Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej - pobierz

Uchwała Nr XVIII/105/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr XVIII/106/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok - pobierz

Uchwała Nr XVIII/107/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz

Uchwała Nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku - pobierz

Uchwała Nr XVIII/109/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - pobierz

Uchwała Nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 381/16 położonej w miejscowości Ostrów Gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr XVIII/111/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu gruntów rolnych Mienia Komunalnego położonych w miejscowości OSTRÓW gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr XVIII/112/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa projektu pt.: „Razem dla rozwoju – Liderzy Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - pobierz

Uchwała Nr XVIII/113/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania w zarząd drogi powiatowej nr P 1 607 R Białoboki – Ostrów – Mikulice w km 1+500 – 2 + 805” - pobierz

Metryka

sporządzono
2011-03-27 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2011-03-27 01:00 przez Mariusz Pawlak
zmodyfikowano
2012-02-27 12:12 przez Mariusz Pawlak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
231
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.